Zásady zpracování osobních údajů

Na této stránce Vám jako správce osobních údajů poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Správce osobních údajů: Mgr. Vladimír Ort, jednatel společnosti

Účely zpracování:

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

Plnění našeho smluvního vztahu a vedení účetnictví.

Vystavení certifikátů a osvědčení o absolvování vzdělávacích kurzů a evidence účasti ve vzdělávacích kurzech a zkouškách k získání profesní kvalifikace.

Rozsah zpracovávaných údajů:

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom vám mohli nabídnout kvalitní a včasné dodání  služby podle vaší objednávky:

Jméno a příjmení

Datum a místo narození

Rodné číslo

Fakturační adresu (případně IČ a DIČ) a adresu místa plnění

Adresa místa trvalého pobytu

Telefonní číslo - pro naši vzájemnou komunikaci

E-mailová adresa - pro zasílání podkladů a dokladů elektronickou cestou a komunikaci

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme a nikomu třetímu neprodáváme. Kvůli plnění povinností ze zákona o DPH a dani z příjmů předáváme vaše fakturační údaje své účetní, se kterou máme uzavřenu zpracovatelskou smlouvu a která chrání vaše osobní údaje stejně jako my.

Vaše osobní údaje předáváme v přihlášce ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace podle § 17 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) příslušnému ministerstvu, spravující dané profesní kvalifikace na základě vašeho oprávněného zájmu.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování:

Vedení účetnictví: 10 let počínaje následujícím rokem od vystavení

Archivace dokumentů ke vzdělávacím kurzům a zkouškám ověřující dosažení profesní kvalifikace podle § 17 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání): 10 let od ukončení vzdělávacího kurzu či zkoušky

Vaše práva

- přístup k informacím o zpracování osobních údajů a poskytnutí kopie osobních údajů,

- opravu nepřesných, neaktuálních nebo jinak nesprávných osobních údajů,

- odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,

- námitku proti zpracování, výmaz osobních údajů, pokud to neodporuje zákonu,

- omezení zpracování osobních údajů,

- přenositelnost údajů,

- podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme.

Na úředně ověřenou písemnou žádost zaslanou na naši adresu, vám bez zbytečných odkladů, nejdéle do 1 měsíce, zašleme jaké údaje o vás máme, opravíme je a pokud si nepřejete, abychom vaše osobní údaje dále zpracovávali, tak je vymažeme. Vymazání však nesmí být v rozporu s platnými zákony, které nám uchovávání některých vašich osobních údajů po určitou dobu nařizují. Máte také právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odkazy na legislativu

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017